Home > News & Tips > Customs > สิ่งที่ต้องรู้เมื่อนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อเป็นตัวอย่างหรือจัดนิทรรศการ

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อเป็นตัวอย่างหรือจัดนิทรรศการ

พฤษภาคม 23, 2024 | 107 views

รวบยอดขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญที่ผู้นำเข้าเครื่องสำอางควรทราบเป็นเบื้องต้นในการนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเพื่อจัดนิทรรศการว่าจะต้องเตรียมตัวยังไง ติดต่อหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน

Step 1: ยื่นเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศฯ และหลักฐานประกอบ ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร OSSC ชั้น 4 สิ่งสำคัญต้องมี 

  • หนังสือแจ้งความประสงค์ (กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้มีอำนาจ) + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ  + หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกระบวนการยื่นคำขออนุญาต ฯ อย.
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้รับมอบอำนาจ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ + สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ + หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกระบวนการยื่นคำขออนุญาตฯ อย. (ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนาม)
  • ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา ได้ไม่เกิน 1 ปี 
  • สามารถส่งเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ เปิดสิทธิ์ชั่วคราวก่อนได้ที่ bie.thaifda@gmail.com  (เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Step 2: ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Submission ได้ที่ 

https://privus.fda.moph.go.th  > ผู้ประกอบการ > ระบบเครื่องสำอาง นำเข้าเฉพาะครั้ง

Step 3: หลังจากได้รับการอนุมัติ ระบบจะออกเลข LPI เพื่อใช้ประกอบการทำใบขนสินค้ากับกรมศุลกากร 

เงื่อนไขสำคัญต้องรู้…นำเข้าเพื่อใช้งานแบบไหน

นำเข้าเพื่อเป็นตัวอย่าง

  • ​เป็นเครื่องสำอางสำเร็จรูปพร้อมใช้ จำนวนไม่เกินรายการละ 6 ชิ้น รวมครั้งละไม่เกิน 30 ชิ้น 
  • หากมีปริมาณเกินรายการละ 6 ชิ้น ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานประกอบ 
  • นำเข้าแต่ละรายการเดิมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

นำเข้าเพื่อจัดนิทรรศการ

  • เป็นเครื่องสำอางสำเร็จรูปพร้อมใช้ จำนวนไม่เกินรายการละ 12 ชิ้น 
  • หากมีปริมาณเกินรายการละ 12 ชิ้น ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานประกอบ *เป็นรายกรณี 
  • ต้องมีหนังสือรับรองการทำลายเครื่องสำอางทั้งหมด หรือหนังสือรับรองจากผู้นำเข้าว่าจะส่งกลับภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการจัดนิทรรศการ และต้องเก็บข้อมูลไว้สำหรับการตรวจสอบเมื่อมีการขอตรวจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 7000 ต่อ 79918

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/451rCuU

ที่มา: กองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รูปโดย: Freepik

Was this article helpful?
YesNo