Home > Taxes > การชำระภาษี

การชำระภาษีอากรในประเภทต่างๆ เมื่อเดินทาง และ/หรือนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทย ของที่ติดตัวเข้ามาหรือเป็นการนำเข้าสินค้า สินค้าชนิดใดจะต้องมีการชำระภาษีต่อหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งมี 3 กรมภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนะนำเว็บไซต์ที่บริการด้านภาษีอากรต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการดำเนินการจัดการด้านภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

การชำระภาษีสำหรับบุคคลผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ในพิธีการด้านการชำระภาษีจะต้องเดินเข้าช่องตรวจสิ่งของที่ต้องสำแดง

 1. ช่องตรวจสีเขียว (Nothing to Declare) ไม่มีสินค้าต้องสำแดง และหากและได้รับการตรวจพบว่ามีสินค้าเกินกว่าที่อนุญาตหรือมีของต้องสำแดง แต่ไม่ทำการสำแดง จะได้รับการจับปรับและดำเนินคดีทางกฎหมาย
 2. ช่องตรวจสีแดง (Goods to Declare) มีสินค้าต้องสำแดง และมีสินค้าต้องเสียภาษีศุลกากร สามารถชำระภาษีหรือขอฝากสินค้า (มีค่ารับฝาก) เพื่อทำการชำระภาษีในภายหลังได้

ข้อควรรู้

การสำแดงสินค้าที่ซื้อจาก duty free ในสนามบิน

หากจะซื้อสินค้าปลอดภาษีที่สนามบินในช่วงขาเข้า สามารถซื้อสินค้าได้ในมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท (รวมทั้งหมด) สำหรับการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจะนับรวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาจากต่างประเทศ สินค้าที่ซื้อออกไปในช่วงขาออก และสินค้าที่ซื้อในร้าน duty free ขาเข้า ทั้งหมดรวมกันในราคาไม่เกิน 20,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องสำแดง


2

การชำระภาษีอากรนำเข้าของกรมศุลกากร

การค้นหาอัตราภาษีอากร

ผู้นำเข้าลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร ได้ที่ เว็บไซต์กรมศุลกากร

 1. ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร ได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร
 2. กรณีที่เป็นสินค้าต้องกำกัด (สินค้าควบคุมการนำเข้า)
 3. จะต้องขอใบอนุญาตก่อนนำเข้า สามารถค้นหาพิกัดได้ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร-> บริการอิเล็กทรอนิกส์ -> ใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ > Reference Files-> Permission Goods Excel
 4. ใช้บริการ Tariff e-service เว็บไซต์การให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

3

การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ www.rd.go.th/307.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center กรมสรรพากร โทร. 1161


4

การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
กรมสรรพากรภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร www.rd.go.th/14929.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center กรมสรรพากร โทร. 1161


5

การชำระภาษีสรรพสามิต

รายชื่อสินค้านำเข้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • เครื่องดื่ม
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • แก้วเลคคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ
 • รถยนต์ (รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน)
 • เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ
 • น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
 • พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น (เฉพาะที่ทำด้วยขนสัตว์)
 • รถจักรยานยนต์
 • แบตเตอรี่
 • สุรา
 • ยาสูบ
 • ไพ่

ข้อควรรู้

อัตราภาษี เครื่องดื่มและสุรา ปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภายใต้กฎหมายรองรับ สามารถเข้าไปอัพเดตข้อมูลได้ที่

คลินิกภาษี www.taxclinic.mof.go.th กระทรวงการคลัง เข้าหน้าหลัก > หมวดหมู่สินค้า > การผลิตอาหาร > เครื่องดื่มและยา > คลินิกภาษีสุรา

และที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th/excise2017/index.htm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์สายด่วนสรรพสามิต 1713


6

เว็บไซต์การบริการด้านภาษีอากร

1. ระบบบริการ TAX Single Sign On

เว็บไซต์ที่กระทรวงการคลังพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านภาษีของ 3 กรมภาษี คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ กรมศุลกากร โดยการใช้รหัสผ่านเดียว เรียกว่า “ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)” เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

ข้อดีการใช้งาน ลดความยุ่งยากในการจดจำรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้บริการของ 3 กรมภาษี ด้วยการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานผ่านรหัส One Time Password (OTP) ทางโทรศัพท์มือถือ และ อีเมล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการยื่นแบบและธุรกรรมภาษีของ 3 กรมภาษี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Call Center กระทรวงการคลัง โทร. 1689
Call Center กรมสรรพากร โทร. 1161
Call Center กรมศุลกากร โทร. 1164
สายด่วน กรมสรรพสามิต โทร. 1713

2. TAX Clinic คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลความรู้เรื่องภาษีที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ ไขข้อสงสัยรายละเอียดของภาษีสินค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง Call Center 1689 และที่ www.taxclinic.mof.go.th

3. Tariff e-service เว็บไซต์การให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นโครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บริการเชิงข้อมูล จัดเก็บในฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

 • ข้อมูลคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร
 • ข้อมูลการพิจารณาอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร
 • ข้อมูลคำวินิจฉัยของ WCO
 • ข้อมูลอัตราอากร

ดูเพิ่มเติมการให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบ่งให้ค้นหาเป็นหมวดหมู่)

4. TIC คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (Tax Incentive Clinic)

ให้บริการรับยื่นเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และสามารถนัดหมายขอรับคำปรึกษาในด้านต่างๆ ล่วงหน้าได้ โดยครอบคลุมบริการ ดังนี้

เพื่อให้ผู้ประกอบการสอบถามข้อมูลซึ่งจะทำให้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสอดคล้องไปกับระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร “คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร” ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Was this article helpful?
YesNo