Home > People Process > การตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและออกจากประเทศไทยทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศ เพื่อสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ไม่ให้เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ 


การตรวจผู้โดยสารเข้ามาในราชอาณาจักร (First Port of Arrival)

ขั้นตอน (ใช้ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 45-50 วินาที/คน)

 1. ยื่นหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมบัตรที่นั่งโดยสาร
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกข้อมูลการเดินทาง ประทับตราอนุญาตให้ตามประเภทสัญชาติ หนังสือเดินทาง หรือตามประเภทการตรวจลงตรา
 3. คืนหนังสือเดินทาง

การตรวจผู้โดยสารกรณีผู้โดยสารป่วย 

(ใช้ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 10 นาที)กรณีได้รับแจ้งจากสายการบินว่ามีผู้โดยสารมีอาการเจ็บป่วย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • จันทร์ – ศุกร์: 08:30 – 16:30 น.
 • 0-2572-8500
 • 1178

ที่ตั้งของด่านตรวจคนเข้าเมือง

 • ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
 • ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

ลิงค์การท่าอากาศยาน www.airportthai.co.th


การรับแจ้งอยู่ในไทยเกิน 90 วัน

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยชั่วคราว ถ้าอยู่เกิน 90 วันต้องรายงานตัวเพื่อแจ้งที่พักอาศัยต่อสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน หรือแจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่นั้นก็ได้ เป็นไปตามมาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

วิธีการแจ้ง

ข้อควรรู้

กรณีดังต่อไปนี้ไม่สามารถแจ้งทางออนไลน์ได้

 1. เป็นการรายงานตัว 90 วัน ครั้งแรก
 2. มีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติต้องมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามเขตพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ หรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนก็ได้ หลังจากนั้นจะสามารถยื่นรายงานตัว 90 วันผ่านระบบออนไลน์ได้ตามกำหนดนัดหมายรายงานตัวครั้งต่อไป


การใช้ช่องทางพิเศษ Premium Lane /Priority Lane ท่าอากาศยานนานาชาติ

Premium Lane หรือ Priority Lane หรือ Fast Track Lane คือบริการช่องทางพิเศษของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่มีบริการในสนามบินนานาชาติทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ทูต ลูกเรือ ผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้พิการ และผู้ถือบัตร Premium Lane หรือ Fast Track Lane และบัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ

ผู้โดยสารที่ใช้ Premium Lane  ได้ต้องมี…

1

หนังสือเดินทาง

2

บัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ

3

บัตร Premium Lane หรือ Fast Track ที่ต้องมีเที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสารในบัตรที่นั่งตรงกับหนังสือเดินทาง


วิธีสมัครขอใช้บริการ Premium Lane  

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการใช้ช่องทางพิเศษในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย สามารถยื่นหนังสือต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)” เพื่อขอรับบริการช่องทางพิเศษได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
 2. เป็นนักลงทุนต่างชาติและครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับ Manager ขึ้นไป

ขั้นตอน

1
2

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 • 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • 0 2553 8111
 • www.boi.go.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Was this article helpful?
YesNo