Home > Logistics & Goods > พิธีการศุลกากร > การนำเข้า-ส่งออกชั่วคราว ATA Carnet

ความสะดวกของพิธีศุลกากรที่จะทำให้การนำเข้า-ส่งออกเป็นเรื่องง่ายๆ เหมาะกับการจัดงานแสดงสินค้า งานอีเว้นต์ การแสดงนานาชาติ มีมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยง


1

ตรวจสอบรายชื่อประเทศและชนิดสินค้าที่เข้าร่วม

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร


2

ขอเอกสารค้ำประกัน ATA CARNET

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

1
2
3
4

ระยะเวลาออกเอกสาร 

  • กรณีปกติ 3 วันทำการ
  • กรณีเร่งด่วน 1 วันทำการ นับจากวันยื่นเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง

เอทีเอ คาร์เนท์และมาตรฐานสินค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  • 
เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  • 0 2018 6888

3

การนำเข้าภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ขั้นตอนการนำเข้า

1

ยื่นเอกสารแบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ยื่นเอกสารแบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (IMPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า

2

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสาร ทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปชำระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจาก อารักขาศุลกากร

การส่งของกลับออกไป

1

ยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป

ยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก

2

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี)

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสาร ทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทำการชำระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจาก อารักขาศุลกากร

ข้อควรรู้

1. ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในข่ายใช้ระบบเอ.ที.เอ คาร์เนท์เท่านั้น และจะเพิ่มเติมรายการสินค้าใดๆ ลงในแบบนำเข้า (สีขาว) ไม่ได้
2. เอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) มีอายุ 1 ปี นับแต่วันออกเอกสาร
3. การนำของเข้าจะต้องส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือนนับแต่วันนำเข้า และต้องไม่เกินอายุของเอกสารค้ำประกันดังกล่าว
4. ปกหน้า (สีเขียว) ของเอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) จะระบุชื่อประเทศภาคีสมาชิกและชื่อของสมาคมผู้ค้ำประกัน
5. แบบฟอร์มเอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) หรือส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มดังกล่าวที่นำเข้า-ส่งออก เพื่อใช้เป็นเอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์) ให้ได้รับยกเว้นอากร

4

การส่งออกภายใต้ระบบระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ขั้นตอนการส่งออก

1

ยื่นเอกสารแบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

ยื่นเอกสารแบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว (EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ แต่ไม่ต้องยื่นบัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือบัญชีราย ละเอียดสินค้า (Packing List) โดยผู้ส่งของออกจะต้องสำแดงรายละเอียดไว้ในแบบส่งออก และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรอง ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก

2

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี)

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทำการตรวจปล่อยสินค้า หรือชำระอากรแล้วแต่กรณี

การนำของกลับเข้ามา

1

ยื่นเอกสารแบบนำกลับเข้ามา

ยื่นเอกสารแบบนำกลับเข้ามา (สีเหลือง) ทั้งต้นขั้ว (RE-IMPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (RE-IMPORTATION VOUCHER) ใบสั่งปล่อย และเอกสารประกอบต่อสำนักงานหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า

2

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี)

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร หากถูกต้องตรงกับการส่งออกจะพิจารณาอนุมัติการยกเว้นอากร แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้นำเข้าไปทำการตรวจปล่อยสินค้า ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อ รับสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร


เรียนรู้เพิ่มเติม


รายชื่อตัวแทนออกของ

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนออกของ เพื่อจัดจ้างสำหรับดำเนินการ

Was this article helpful?
YesNo