Home > People Process > การขอรับการตรวจลงตรา > การขอวีซ่าท่องเที่ยว

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว  (รหัส TR)

ข้อควรรู้

  • อายุวีซ่า 3 เดือน หรือ 6 เดือน
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อครั้ง
  • ระยะเวลาพำนักในไทย ครั้งละ 60 วัน
  • จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรคือต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

เอกสารที่ใช้

• หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
• แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์
• รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน / ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
• หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังสิ้นสุดการเดินทาง เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ 
• เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว (กรณีที่เดินทางมากับบริษัททัวร์)

**อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

การขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทย

คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889   เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th/  การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Was this article helpful?
YesNo