Home > Logistics & Goods > การนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ > การนำเข้างานศิลปะเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ

การนำเข้างานศิลปะในการจัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะทั่วไปสำหรับสาธารณชน สามารถดำเนินการทางศุลกากรได้ 2 รูปแบบ คือพิธีการนำเข้าชั่วคราว เพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events)

การใช้เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) ทั้งนี้หากงานศิลปะชิ้นใดเป็นงานที่เข้าข่ายโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้าจากกรมศิลปากรก่อน

คุณจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตสินค้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้
1

พิธีการนำเข้าชั่วคราว

พิธีการนำเข้าชั่วคราว เพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events) ตามประเภท 3 (ฉ) และ (ญ) ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ดูรายละเอียดที่


2

เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET)

เป็นเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดนควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา เอ.ที.เอ คาร์เนท์ ดูรายละเอียดที่


3

หลักเกณฑ์การตรวจสอบงานศิลปะที่อยู่ในขอบข่ายโบราณวัตถุ

งานศิลปะที่เป็นโบราณวัตถุซึ่งมีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศต้องขออนุญาตในการนำเข้า และต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการนำเข้า

 1. พระพุทธรูป
 2. เทวรูป
 3. รูปเคารพในศาสนา
 4. ชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน
 5. เงินตราโบราณ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป
 6. จารึกโบราณ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป
 7. เอกสารโบราณ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป
 8. เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์   

ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์กรมศิลปากร www.nsw.finearts.go.th  

ข้อควรรู้

การขออนุญาตกรมศิลปากร ในกรณีเป็นงานศิลปะที่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้า


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ

 • 0 2222 4566
 • 0 2225 8958

กรมศิลปากรโทรศัพท์ : 0 2221 7811, 0 2223 0976, 0 2225 2652, 0 2623 6450

 • ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • 0 2221 7811
 • 0 2223 0976
 • 0 2225 2652
 • 0 2623 6450

Was this article helpful?
YesNo