Home > People Process > การขอใบอนุญาตทำงาน

ผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย จำเป็นต้องยื่นขอ Non-Immigrant Visa ”B” หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และหลังจากนั้นต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในไทย


7 กิจกรรมไมซ์ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน!

รู้ไหมว่า…มีบางกิจกรรมในอุตสาหกรรมไมซ์ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพียงแค่ขอวีซ่าก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้เลย โดยมีทั้งหมด 7 กิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายในการทำงานตาม พรบ. ว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และสามารถขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) ได้


กรณีที่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน

1
2
3
4

การยื่น ตท.3 เพื่อนำไปขอ Non ‘B’ VISA (กรณีอยู่เกิน 90 วัน)

นายจ้างยื่น ตท.3 แทน แล้วจึงส่งเอกสารให้ชาวต่างชาติไปยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตไทยในประเทศที่ตนพำนัก โดยต้องเดินทางมาไทยภายใน 30 วันนับจากวันที่รับเอกสารนั้น

การยื่น ตท.1 (ใบอนุญาตทำงาน)

ชาวต่างชาติยื่นสัญญาจ้างต่อสถานทูตไทยในประเทศที่ตนพำนัก เมื่อได้รับวีซ่าแล้วจึงเดินทางมาไทย เพื่อยื่นขอรับใบ ตท.1

ข้อควรรู้

 • หากชาวต่างชาติมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวชาวต่างชาติแล้ว ให้ยื่น ตท.1 ได้เลย โดยไม่ต้องขอวีซ่า 
 • ต้องยื่นขอภายใน 90 วัน หลังจากเดินถึงประเทศไทย ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว

เอกสารที่ใช้

 1. แบบรับคำขอ ตท.1
 2. รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์)
 3. หนังสือรับรองการจ้าง 
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง
 5. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีที่ต้องมี)
 7. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 8. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 9. หนังสือมอบอำนาจจากชาวต่างชาติ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าชาวต่างชาติไม่มายื่นเอง)
 10. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

รายการราคา
การยื่นคำขอฉบับละ 100 บาท
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือนฉบับละ 750 บาท
ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนฉบับละ 1,500 บาท
ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีฉบับละ 3,000 บาท
การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน
การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานไม่เกินสามเดือนครั้งละ 750 บาท
การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือนครั้งละ 750 บาท
การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงานเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปีครั้งละ 3,000 บาท
ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ 500 บาท
การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงานฉบับละ 1,000 บาท
การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้างฉบับละ 3,000 บาท
การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานฉบับละ 1,000 บาท
การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาตฉบับละ 150 บาท

การต่อใบอนุญาตทำงาน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


การขอใบอนุญาตทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

สำหรับชาวต่างชาติหรือนักลงทุนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานจาก BOI ได้ โดยมีบริการอยู่ 2 ประเภท คือ การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI และการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้เข้ารับการส่งเสริมจาก BOI

การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

ข้อควรรู้

การดำเนินการผ่าน Single Window for Visa and Work Permit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทจะต้องได้รับ User ID และ Password ภายใน 1 วันทำการ หลังจากลงทะเบียนผู้ใช้จะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในกรณีที่บริษัทมี e-Expert ID อยู่แล้ว ID สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที

การขอใบอนุญาตทำงานสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้เข้ารับการส่งเสริมจาก BOI

สอบถามเพิ่มเติม

The One-Stop Service Center ชั้น 18 อาคารจามจุรีสแควร์ 319 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Email: osos@boi.go.th โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199

Was this article helpful?
YesNo