Home > Logistics & Goods > พิธีการศุลกากร > การส่งของกลับออกไป

การส่งของกลับออกไปสำหรับการนำเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Event) ตามประเภท 3 (ฉ) และ (ญ) ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

1

ของที่นำมาแสดงแล้วส่งกลับออกไป

ของที่นำมาแสดงแล้วส่งกลับออกไป ในกรณีมีการวางประกันเงินสด/หนังสือค้ำประกันของธนาคาร/หนังสือค้ำประกันของหน่วยงานที่จัดการแข่งขันจากหน่วยงานราชการที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน/หนังสือคำประกันของหน่วยงานที่จัดการแข่งขันรถยนต์ซึ่งราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ให้การรับรองแล้ว (กรณีรถยนต์แข่ง) เมื่อผู้นำเข้าได้ส่งของนั้นกลับออกไปแล้ว ต้องขอคืนประกันภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของกลับออกไป

2

ตรวจของที่บริเวณงานแสดง

ในกรณีที่ผู้นำเข้าร้องขอให้มีพนักงานศุลกากรไปตรวจของที่บริเวณงานแสดง เจ้าหน้าที่จะควบคุมของไปบรรทุกที่ท่าส่งออก เพื่อตรวจปล่อย ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก


การส่งของกลับออกไปภายใต้ระบบ เอ.ที.เอ. คาร์เนท์

1

ยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารแบบส่งกลับออกไป (สีขาว) ทั้งต้นขั้ว (RE-EXPORTATION COUNTERFOIL) และใบสำคัญคู่ต้นขั้ว (RE-EXPORTATION VOUCHER) ที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบ ณ สำนักงานหรือด่านศุลกากรที่ส่งออก

2

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร

กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารและออกเลขที่ยกเว้นอากรหรือเลขที่ชำระอากร (ถ้ามี) แล้วมอบเอกสารทั้งหมดให้ผู้ส่งออกไปทำการชำระอากร (ถ้ามี) หรือ ติดต่อกับส่วนตรวจสินค้าเพื่อรับสินค้าออกจากอารักขา


เรียนรู้เพิ่มเติม

Was this article helpful?
YesNo