Home > Logistics & Goods > พิธีการศุลกากร > การนำเข้าชั่วคราว เพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events)

ช่องทางพิเศษที่กรมศุลกากรจัดทำไว้บริการสำหรับผู้จัดงาน MICE ให้ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะ ด้วยการลดทอนขั้นตอนด้านกระบวนการนำเข้าส่ง ออกตามปกติ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย

ความหมายประเภท 3 (ฉ) และ 3 (ญ) ภาค 4

 • ประเภท 3 (ฉ) : ของเพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ
 • ประเภท 3 (ญ) : ของหรืออุปกรณ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ
คุณจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตสินค้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้
1

ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ข้อควรรู้

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหากของมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย ไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เป็นของต้องห้าม หรือต้องกำกัดตามกฎหมาย


2

จัดเตรียมเอกสาร

เพื่อใช้ประกอบการนำเข้าชั่วคราวตามประเภท 3 (ฉ) และ (ญ) ภาค 4

 1. ใบตราส่งของ (AWB, B/L)
 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
 3. ใบอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นของที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้า) (ถ้ามี)
 4. ใบขนสินค้าขาเข้า (ฉบับร่าง)
 5. หนังสือยืนยันการจัดงานและการใช้สถานที่สำหรับ “การจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ตามประเภท 3 (ฉ)”  หรือ “การจัดงานแข่งขันระดับนานาชาติ ตามประเภท 3 (ญ)”  ออกโดยหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่
 6. หนังสือขอทำทัณฑ์บนนำเข้าชั่วคราวและขอใช้หนังสือนี้ค้ำประกัน
 7. หนังสือรับรอง “การจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ตามประเภท 3 (ฉ)” หรือ “การจัดงานแข่งขันระดับนานาชาติ ตามประเภท 3 (ญ)” ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือ สสปน. ที่เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
 8. สัญญาประกันและทัณฑ์บน

ยื่นเอกสาร

ท่านสามารถยื่นเอกสารได้ที่

กรมศุลกากร

 • หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย u2028เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • 0 2018 6888
 • เว็บไซต์หลัก

3

ชำระภาษี

กรมศุลกากร

 • ของที่นำเข้าเป็นสิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก ของแถมหรือของอื่นๆ อันเห็นได้ชัดว่าเป็นของใช้สิ้นเปลือง หมดไปในการแสดง
 • ของที่นำเข้ามาแสดงแล้วไม่นำกลับออกไปนอกราชอาณาจักร กรณีขอชำระภาษีอากรก่อนวันที่สัญญาประกัน ที่ทำไว้กับกรมศุลกากรหมดอายุ กรณีไม่นำของกลับออกไปจนพ้นกำหนดอายุสัญญาประกัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีอากรอื่น ผ่านทางธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอชำระได้ที่ ฝ่ายบัญชีอากร ชั้น 2 อาคาร BC-1 ในเวลาราชการ หรือ ติดต่อที่ อาคารตรวจสินค้าขาออก (CE) สำหรับนอกเวลาราชการ


เรียนรู้เพิ่มเติม


รายชื่อตัวแทนออกของ

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนออกของ เพื่อจัดจ้างสำหรับดำเนินการ


Was this article helpful?
YesNo