Home > Logistics & Goods > อุตสาหกรรมเป้าหมาย > พัฒนาคนและการศึกษา

การพัฒนาคน คือกุญแจความสำเร็จของการพัฒนาในทุกด้าน หากประเทศไทยมีบุคลากรที่เพียบพร้อมเป็นได้ทั้งคลังสมองและแรงงานฝีมือฉกาจ เชื่อว่าสิ่งนี้คือรากฐานที่มั่นคงมากที่สุดของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต

“อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา” จะตอบโจทย์ให้นักลงทุนทั่วโลกมองเห็นระบบการพัฒนาคนทางการศึกษาของไทยที่ชัดเจนขึ้น ตอกย้ำความมั่นใจได้ว่าเมื่อเข้ามาตั้งฐานการผลิตแล้วจะได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการลงทุนอย่างแน่นอน 

อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เป็นการบริหารจัดการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาคน เป็นอีกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อปฏิรูประบบการศึกษาไทย ทั้งยังปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรไว้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 สาขาที่มีอยู่ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ใช่เพียงหน่วยงานเดียวในการขับเคลื่อนแผนงานนี้ แต่ต้องพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งระบบ รวมถึงในอนาคตอาจมีกลุ่มการศึกษาที่รวบรวมทั้งมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลกรวมเป็นเครือข่ายเดียวกัน

ในปัจจุบัน หนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา คือ EEC-HDC ซึ่งเป็นโมเดลการศึกษารูปแบบใหม่ที่เจาะลึกลงไปในพื้นที่ 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (EEC-HDC) ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคนไว้รองรับ 10 S-Curve โดยที่คณะทำงานชุดนี้จะปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเป็นต้นแบบให้กับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

Was this article helpful?
YesNo