Home > Logistics & Goods > พิธีการศุลกากร > พิธีการนำเข้าทางอากาศ

กระบวนการนำของเข้าทางอากาศเป็นวิธีการนำเข้าสินค้าที่มีจุดเด่นเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง เหมาะสำหรับการนำเข้าที่ต้องการประหยัดเวลาหรือในกรณีเร่งด่วน

คุณจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตสินค้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้
1

ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ข้อควรรู้

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหากของมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย ไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เป็นของต้องห้าม หรือต้องกำกัดตามกฎหมาย


2

ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e – Import

ข้อควรรู้

Tips วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบ e – Import ได้ 4 ช่องทาง
  • ด้วยตนเอง
  • มอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูล
  • ใช้บริการ เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล
  • ยื่นแบบบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ณ จุดบริการศุลกากร ส่วนบริการศุลกากร 1 ชั้น 1 อาคาร BC-1
1
2
3
4

ข้อควรรู้

การตอบกลับเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าโดยระบบฯ นั้น ถือเป็นการยื่นใบขนสินค้าขาเขาโดยถูกต้องต่อกรมศุลกากรแล้ว (สถานะ 0109) และเมื่อมีการชำระภาษีอากรแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้นอากร ระบบฯ จะแสดงสถานะใบขนสินค้าเป็น 0209 ต่อไป


3

ชำระภาษี (ถ้ามี)

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย และภาษีอากรอื่น ผ่านทางธนาคารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อขอชำระได้ที่ ฝ่ายบัญชีอากร ชั้น 2 อาคาร BC-1 ในเวลาราชการ หรือ ติดต่อที่ อาคารตรวจสินค้าขาออก (CE) สำหรับนอกเวลาราชการ

ข้อควรรู้

การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e – Import

Tips: หลักการในการรับของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ปล่อยออกจากอารักขาของศุลกากรแล้ว
  • ให้ถือว่ามี ชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก ราคา หรือเกี่ยวกับอัตราอากร ถูกต้องตรงตามที่ผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
  • ก่อนการรับมอบของไปจากคลังสินค้า TG หรือ BFS ให้ผู้นำของเข้าดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรให้ครบถ้วน
  • ผู้นำของเข้าต้องตรวจสอบของที่นำเข้าให้ตรงตามข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

4

การรับของจากอารักขาศุลกากรในระบบ e – Import

1. ช่องทางปล่อยของ

2. ตรวจสอบชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทน ตรวจสอบชื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ตรวจปล่อยที่หัวหน้างานตรวจสินค้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบพิกัด ราคา และของ

หากไม่พบความผิด จะบันทึกผลการตรวจในระบบฯ ซึ่งจะตอบกลับให้คลังสินค้าทราบถึงการตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากรแล้ว สามารถติดต่อรับของกับคลังสินค้า TG หรือ BFS ต่อไป (ใบขนฯ มีสถานะ 0309 และเมื่อคลังสินค้าสั่งพิมพ์ Customs Permit ระบบฯ จะปรับสถานะใบขนฯ เป็น 0409)


เรียนรู้เพิ่มเติม


รายชื่อตัวแทนออกของ

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนออกของเพื่อจัดจ้างสำหรับดำเนินการ

Was this article helpful?
YesNo