Home > Logistics & Goods > อุตสาหกรรมเป้าหมาย > อาหารเพื่ออนาคต

อุตสาหกรรมอาหารคือห่วงโซ่อุปทานที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน การผลิตในอนาคตไม่ได้มีเพื่อตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบการเองก็พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารมากขึ้น นวัตกรรมและการวิจัยด้านการแปรรูปอาหารจึงเป็นกุญแจสำคัญ

1

ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ข้อควรรู้

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหากของมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย ไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เป็นของต้องห้าม หรือต้องกำกัดตามกฎหมาย

รู้จักระบบ NSW (National Single Window)

นอกจากการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับศุลากรแล้ว ในการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ สำหรับบางหน่วยงาน สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบ NSW (National Single Window) ได้เลย โดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ NSW กับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเสียก่อน เพื่อรับรหัสการใช้งาน จึงจะสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้


2

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และยื่นขอใบอนุญาต

หากผลิตภัณฑ์เป็น “สินค้าทั่วไป” สามารถข้ามขั้นตอนนี้ เพื่อไปยังขั้นตอนตอนพิธีการนำเข้า-ส่งออกได้ แต่ถ้าหาก ผลิตภัณฑ์เป็นประเภท “ของต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองในการนำเข้า-ส่งออก” ต้องยื่นขอใบอนุญาต/ใบรับรองใน การนำเข้า-ส่งออกกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำมาใช้ประกอบในพิธีการนำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร

สามารถตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดแบบคำขอ ศึกษารายละเอียดขั้นตอน และเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการค้าต่างประเทศ

 • เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • 0-2528-7500-29
 • https://smart-1.dft.go.th/
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสาร

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • 0-2562-0600 ถึง 15
 • https://www4.fisheries.go.th/
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ 88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • 0-2590-7000
 • 1556
 • https://www.fda.moph.go.th/

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • 0-2561-2277
 • https://www.acfs.go.th/

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 50 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • 0-2562-0600 ถึง 15
 • https://www4.fisheries.go.th/
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบ

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • 0-2579-0151-8
 • https://www.doa.go.th/th/
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • 0-2653-4444
 • https://dld.go.th/th
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเอกสารประกอบ

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • 0-2579-0151-8
 • https://www.doa.go.th/th/
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารการขอใบอนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.กักพืช

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • 0-2202-3075
 • http://www.ocsb.go.th/
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและเอกสารประกอบ

กรมศุลกากร


3

พิธีการศุลกากรนำเข้า

สามารถเลือกศึกษาพิธีการศุลกากรนำเข้าเพิ่มเติม


4

การส่งของกลับออกไป

สามารถศึกษาวิธีการส่งของกลับออกไป

Was this article helpful?
YesNo