Home > News & Tips > Customs > นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 01 : รวมขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 01 : รวมขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สิงหาคม 15, 2023 | 10172 views

สมุนไพร” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายในแวดวงการแพทย์หรืออุตสาหกรรม Healthcare การนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากต่างประเทศจึงมีความต้องการสูงจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้นจากกระแสนิยมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้คนในปัจจุบัน

มาดูกันว่าขั้นตอนในการนำเข้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขั้นตอนเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการการดำเนินการ

เป็นการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างถูกต้อง ทำได้โดย 

• ด้วยตนเอง ตามนิยามของชนิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

• consultation e-service ผ่านระบบออนไลน์ skynetศึกษาข้อมูลได้จาก One Stop Service Center ที่นี่


ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า 

1. เรียนรู้วิธีการยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า ได้ที่

2. การยื่นขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า 

• อยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขออนุญาตได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• อยู่ต่างจังหวัด ยื่นคำขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานที่ ผลิต/นำเข้านั้นตั้งอยู่

3. เมื่อได้รับอนุมัติใบอนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้า แล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ต่อไป


ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์

4. ศึกษาวิธีการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ที่นี่

5. ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเข้ามา จากนั้นนำไปส่งตรวจวิเคราะห์ตามที่กำหนด   

6. ยื่นคำขอตามกระบวนการที่กำหนดไว้แล้วแต่กรณี (จดแจ้ง/แจ้งรายละเอียด/ขึ้นทะเบียน) โดยจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุญาตตามชนิดของผลิตภัณฑ์ เมื่อได้รับอนุญาตสามารถวางจำหน่ายได้ตามช่องทางที่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย “ขายทั่วไป” “ขายในสถานที่ที่มีใบอนุญาต” และ “ใช้เฉพาะสถานพยาบาล”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Was this article helpful?
YesNo