Home > News & Tips > Customs > ว่าด้วยเรื่องการนำเข้าสุราจากต่างประเทศ 

ว่าด้วยเรื่องการนำเข้าสุราจากต่างประเทศ 

พฤษภาคม 16, 2023 | 2690 views

กฎหมายหลักเกี่ยวกับสุราของประเทศไทยคือ ‘พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493’ ซึ่งครอบคลุมสุราทุกประเภทในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้ส่งออก ที่จะต้องยึดตามกฎหมายฉบับนี้ และมี 2 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสุราจากต่างประเทศ นั่นก็คือ กรมสรรพสามิตที่ดูแลเกี่ยวกับภาษีสุราในทางกฎหมาย และกรมศุลกากรที่รับผิดชอบกฎระเบียบในด้านการนำเข้า

วันนี้เรานำขั้นตอนและข้อควรรู้เบื้องต้นของการนำเข้าสุรามาฝากกัน 

ขั้นตอนการนำเข้าสุราจากต่างประเทศ

 1. ติดต่อกรมสรรพสามิต เพื่อ
 • ขออนุญาตนำสุราเข้าในราชอาณาจักร  ต้องมี

– หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1

– สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า

– ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะสุรา

 • ขออนุมัติใช้ฉลากบรรจุสุรา
 • ขออนุญาตนำแสตมป์ไปติดภาชนะ ณ โรงงานสุราในต่างประเทศ
 • ขออนุญาตซื้อแสตมป์ไปปิด ณ ด่านศุลกากร
 • ขอใบอนุญาตขนสุรา

2. ติดต่อกรมศุลกากร เพื่อ

 • ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (Paperless) 
 • ทำพิธีการนำเข้าทางศุลกากร
 • ยื่นชำระภาษีกับกรมศุลกากร พร้อมชำระอากรขาเข้า โดยนำหลักฐานประกอบมายื่นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องกรอกแบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่จะจ่ายแสตมป์ให้ผู้นำเข้านำแสตมป์ไปปิดสุราภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่

สิ่งสำคัญควรรู้ในการนำเข้าสุรา

 • ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายสุราเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)
 • ต้องนำเข้าทางด่านศุลกากรที่อธิบดีกำหนด
 • ต้องลงทะเบียน Paperless
 • ต้องปฏิบัติขั้นตอนพิธีการนำเข้า
 • ปิดและขีดฆ่าแสตมป์
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา: คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
รูปโดย: Hermes Rivera

Was this article helpful?
YesNo