Home > News & Tips > News update > ยกเว้นวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน ต่ออีก 6 เดือน ตั้งแต่ 11 พ.ค. – 11 พ.ย. 2024

ยกเว้นวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน ต่ออีก 6 เดือน ตั้งแต่ 11 พ.ค. – 11 พ.ย. 2024

พฤษภาคม 21, 2024 | 226 views

รัฐบาลไทยไฟเขียว ต่อเวลายกเว้นวีซ่าอีก 6 เดือน สำหรับนักเดินทางกลุ่มเป้าหมายอย่างอินเดียและไต้หวัน ที่ต้องการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 11 พฤศจิกายน 2024 เพื่อกระตุ้นให้การท่องเที่ยวไทยคึกคักอย่างต่อเนื่อง  

ยกเว้นวีซ่าอินเดีย-ไต้หวันต่ออีก เดือน

  • จากปลายปีที่แล้ว ไทยได้ประกาศยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (รวมทั้งเอกสารเดินทาง) เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสามารถพำนักอยู่ในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 
  • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 รัฐบาลไทยเห็นชอบการต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอินเดียและไต้หวันที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อเนื่องจากมาตรการระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10พฤษภาคม 2567
  • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 11 พฤศจิกายน 2567
  • มาตรการนี้ช่วยดึงดูดและสร้างความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศในการเดินทางเข้าไทยในช่วงเวลาดังกล่าว และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

Was this article helpful?
YesNo