Home > News & Tips > News update > ไทยคว้าสิทธิ์เจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา ปี 2572

ไทยคว้าสิทธิ์เจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา ปี 2572

กรกฎาคม 9, 2024 | 95 views

ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่น่ายินดีในแวดวงอุตสาหกรรม MICE ที่ประเทศไทยกำลังจะได้เป็นเจ้าภาพงานในระดับเมกะโปรเจกต์อีกครั้ง เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการยื่นประมูลสิทธิ์ว่าประเทศไทยได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2572 ซึ่งที่ผ่านมาไทยเคยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้วถึง 2 ครั้งที่ จ. เชียงใหม่ 

โดยครั้งแรกเมื่อปี 2549 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 (ระดับ A1) และครั้งที่ 2 ปี 2554 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554  (ระดับ B)

งานมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานมหกรรมจัดแสดงด้านพืชสวนกลางแจ้ง มีการจัดงานต่อเนื่องหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพภายในภาคีสมาชิก โดยมีสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Association of Horticulture Producers: AIPH) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดงาน

 • การแจ้งผลการประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2572 ในการประชุม AIPH Spring Meeting 2024 (มีนาคม 2567) ในช่วงของการประชุม AIPH International Horticultural Expo Conference โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้ว่าราชการ จ. นครราชสีมา ได้เสนอความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Korat Expo 2029 ซึ่งเป็นการจัดงานระดับ A1 ต่อมาวันที่ 6 มีนาคม 2567 AIPH ได้ประกาศผลประเทศเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572 ในช่วงการประชุม AIPH General Meeting ว่าไทยได้รับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ AIPH ได้มีข้อแนะนำให้ควรเริ่มดำเนินการเตรียมการให้เร็วที่สุดจะทำให้งานมีประสิทธิภาพ
 • ในครั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในเตรียมการจัดงาน และเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนงานและงบประมาณต่อไป 
 • อนุมัติองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 (คณะกรรมการอำนวยการฯ) 
 • เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดเอกสารสัญญาให้มีความรอบคอบ รัดกุม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

รายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ. นครราชสีมา พ.ศ. 2572 

 • Theme: Nature & Greenery: Envisioning the Green Future 
 • เป็นงานระดับ World Horticultural Expo (A1) ซึ่งการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก แบ่งเป็น 4 ประเภท  
 1. A1: World Horticultural Exhibition ใช้พื้นที่จัดแสดง 500,000 ตร.ม. ระยะเวลาจัดงาน 3-6 เดือน 
 2. B: International Horticultural Exhibition ใช้พื้นที่จัดแสดง 250,000 ตร.ม. ระยะเวลาจัดงาน 3-6 เดือน
 3. C: International Horticultural Show ใช้พื้นที่จัดแสดง 6,000 ตร.ม. ระยะเวลาจัดงาน 4-20 วัน 
 4. D: International Horticultural Trade Exhibition เป็นงานแสดงเพื่อธุรกิจการค้าพันธุ์พืชโดยไม่กำหนดจำนวนวันจัดงานขั้นต่ำ
 • วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านพันธุ์พืช เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชสวน การแปรรูป และผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ในการเป็นฐานเกษตรและอาหารที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานของการพัฒนา รวมทั้งการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อจัดให้เกิดการยกระดับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางด้านพืชสวนและการเกษตรกับนานาประเทศที่มาร่วมงานและส่งเสริมให้เกิดการขยายตลาดสินค้าการเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ที่มา: ทำเนียบรัฐบาล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/85278

Was this article helpful?
YesNo