Home > News & Tips > News update > เที่ยวและอบรมสัมมนาเมืองรอง วันนี้-30 พ.ย. 67 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1.5 – 2 เท่า 

เที่ยวและอบรมสัมมนาเมืองรอง วันนี้-30 พ.ย. 67 ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1.5 – 2 เท่า 

มิถุนายน 11, 2024 | 82 views

นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 พ.ย. 2567 ใครที่มีแพลนท่องเที่ยวหรือหน่วยงานใดที่ต้องการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง และจังหวัดอื่นๆ ช่วง Low Season รีบจัดด่วน ! รัฐบาลให้สิทธิลดหย่อนภาษีสูง 1.5-2 เท่า 

เช็กเงื่อนไขและมาตรการภาษี ที่ให้สิทธิลดหย่อนในครั้งนี้ ได้เลย 

1. มาตรการภาษีสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ สำหรับนิติบุคคล 

   โดยบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งชำระค่าบริการไปตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยต้องมีเอกสารหลักฐานสำคัญ คือ

   • ใบกำกับภาษีแบบเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากรเท่านั้น 
   • สำหรับค่าขนส่งที่จ่ายให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องมีใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร 

   สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการจัดอบรมสัมมนา 

   1. หักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามจริง ที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง/ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นตามที่ประกาศฯ
   2. หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายตามจริง ที่ไม่ได้จัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง/ในเขตพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลัก
   3. ในกรณีที่จัดอบรมสัมมนาครั้งหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 1 และ 2 ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดแล้วแต่กรณี และให้หักรายจ่ายที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดได้ 1.5 เท่าตามที่จ่ายจริง 
   4. พื้นที่ให้สิทธิประโยชน์ จังหวัดท่องเที่ยวรอง มี 55 จังหวัด และพื้นที่บางอำเภอในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก 15 จังหวัด หักรายจ่ายได้ 2 เท่า และในส่วนพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลักหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า

   2. มาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ สำหรับบุคคลธรรมดา

   โดยจะให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเท่านั้น สามารถหักได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร 

   สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่หักลดหย่อนค่าบริการได้

   1. ค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
   2. ค่าที่พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
   3. ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย
   4. ค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

   ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์  

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/294255

   รูปโดย Freepik

   Was this article helpful?
   YesNo