Home > News & Tips > News update > อัปเดต 61 ประเทศ ไม่ต้องขอ VISA เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ปี 2566

อัปเดต 61 ประเทศ ไม่ต้องขอ VISA เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ปี 2566

กรกฎาคม 8, 2023 | 53722 views

ประเทศไทยยังคงเป็นลิตส์อันดับต้นๆ ของโลกซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ล่าสุด ข้อมูลจากกรมการกงสุลได้อัปเดตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ระบุถึงประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวและสามารถอยู่ในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ดังนี้

รายชื่อประเทศ/ดินแดน ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว

คุณสมบัติ : ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 61 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นวีซ่าและอนุญาตให้พำนักอยู่ในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

ข้อควรรู้

  • ระยะเวลาอยู่ในไทย 30 วัน/ครั้ง จำกัดจำนวน 2 ครั้ง/ปี
  • ต้องมีจำนวนเงินติดตัวไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/คน, 20,000 บาท/ครอบครัว
  • หากต้องการอยู่นานกว่า 30 วัน ควรขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมา ซึ่งจะได้รับอนุญาตไม่เกิน 60 วัน /ยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

รายชื่อประเทศ/ดินแดน ที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา

1. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra : Principality of Andorra)
2. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia : Commonwealth of Australia)
3. สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria : Republic of Austria)
4. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium : Kingdom of Belgium)
5. รัฐบาห์เรน (Bahrain : Kingdom of Bahrain)
6. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil : Federative Republic of Brazil)
7. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)
8. แคนาดา (Canada)
9. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) 
10. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Denmark : Kingdom of Denmark)
11. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)
12. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland : Republic of Finland)
13. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France : French Republic)
14. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (Germany : Federal Republic of Germany)
15. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece : Hellenic Republic)
16. สาธารณรัฐฮังการี  (Republic of Hungary)
17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland : Republic of Iceland)
18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia : Republic of Indonesia)
19. ไอร์แลนด์ (Ireland)
20. รัฐอิสราเอล (Israel : State of Israel)
21. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy : Republic of Italy)
22. ญี่ปุ่น (Japan)
23. รัฐคูเวต (Kuwait : State of Kuwait)
24. สาธารณรัฐลัตเวีย (Latvia : Republic of Latvia)
25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)
26. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania)
27. มาเลเซีย (Malaysia)
28. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)
29. สาธารณรัฐมัลดีฟส์  (Maldives : Republic of Maldives)       
30. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius : Republic of Mauritius)
31. ราชรัฐโมนาโก  (Monaco : Principality of Monaco)
32. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)
33. นิวซีแลนด์ (New Zealand)
34. ราชอาณาจักรนอร์เวย์  (Norway : Kingdom of Norway)
35. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)     
36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines : Republic of the Philippines)
37. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)
38. สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal : Republic of Portugal)
39. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)          
40. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino : Republic of San Marino)
41. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore : Republic of Singapore)     
42. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)          
44. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)
45. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa : Republic of South Africa)       
46. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea, South : Republic of Korea) *
47. ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden : Kingdom of Sweden)        
48. สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland : Swiss Confederation)
49. สาธารณรัฐตุรกี (Turkey : Republic of Turkey)      
50. ยูเครน (Ukraine)
51. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (United Arab Emirates)       
52. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
53. สหรัฐอเมริกา(United States of America) 
54. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru)
55. ฮ่องกง (Hong Kong)    
56. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)
57. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (The Kingdom of Saudi Arabia)
58. เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macau Special Administrative Region)
59. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)
60. มองโกเลีย (Mongolia)
61. สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ Department of Consular Affairs
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
รูปโดย: lifestylememory

Was this article helpful?
YesNo