Home > News & Tips > Tips > การนำเข้าเพื่อการจัดงาน MICE แบบไหนที่กรมศุลกากรยกเว้นอากร

การนำเข้าเพื่อการจัดงาน MICE แบบไหนที่กรมศุลกากรยกเว้นอากร

สิงหาคม 27, 2022 | 545 views

ทุกครั้งที่มีการจัดงานอีเวนต์ระดับนานาชาติ ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจมีความกังวลใจว่าจะต้องนำสิ่งของที่ใช้จัดแสดงเข้ามาจากต่างประเทศ น่าจะมีความยุ่งยากผ่านขั้นตอนหลายอย่างในพิธีการศุลกากร ภาครัฐซึ่งต้องการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้จึงมีข้อยกเว้นให้ผู้จัดงาน MICE ได้มีช่องทางพิเศษสำหรับการนำเข้า โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ผู้จัดงานก็สามารถประสานงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น

 • กรมศุลกากรเรียกพิธีการนี้ว่า “การนำเข้าชั่วคราว เพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events) ตามประเภท 3 (ฉ) และ (ญ) ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530”
 • ประเภท 3 (ฉ) คือ “ของเพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ” และ ประเภท 3 (ญ) คือ “ของหรืออุปกรณ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ”

การนำเข้าของเพื่อจัดแสดงงาน MICE แบบไหนที่เข้าหลักเกณฑ์

 1. การนำเข้าของเพื่อจัดแสดงงาน MICE แบบไหนที่เข้าหลักเกณฑ์
 • จะต้องเป็นของที่นำเข้ามาโดยมุ่งหมายจะแสดงในงานสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป
 • สถานที่จัดงานต้องเป็นสาธารณะ หากเป็นห้างสรรพสินค้าต้องแยกจากส่วนที่ขายสินค้าอยู่เป็นประจำ
 • เป็นงานที่เปิดกว้างให้ประชาชนดูได้ไม่จำกัด
 • ต้องจัดแสดงโดยผู้ประกอบการหลายรายและมีสินค้าจำนวนมาก
 • ของที่อยู่ในข่ายพิจารณายกเว้นอากรต้องนำเข้ามาแสดงในงานแสดงสินค้าเป็นการชั่วคราวและจะต้องส่งกลับออกไป โดยที่ผู้นำของเข้าต้องวางประกันต่อกรมศุลกากร
 • กรณีที่ต้องชำระค่าภาษีอากรคือของที่นำเข้าเป็นสิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจก ของแถมหรือของอื่นๆ ที่ใช้สิ้นเปลืองหมดไปในการแสดง และของที่นำเข้ามาแสดงแล้วไม่นำกลับออกไป

2. การแข่งขันระดับนานาชาติตามประเภท 3 (ญ)

 • นำเข้ามาเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ 2 ชาติหรือมากกว่า 2 ชาติขึ้นไป
 • ต้องยื่นคำร้องขอปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อหน่วยงานพิธีการเพื่อตรวจสอบ
 • ในกรณีการนำเข้ารถยนต์แข่งหรือจักรยานยนต์แข่งเป็นการชั่วคราว ให้ใช้คำร้องแบบแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 220/2561
 • ของที่อยู่ในข่ายพิจารณายกเว้นอากร ต้องเป็นของที่มีลักษณะนำมาใช้ได้เป็นการชั่วคราว และเป็นของที่ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องส่งกลับออกไปโดยมีกำหนดเวลาแน่นอน (ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นำเข้า)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://miceoss.tceb.or.th/logistics-goods/customs/temporary-international-import/

Was this article helpful?
YesNo