Home > News & Tips > Tips > วิธีขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภท VISA เพื่อทำงาน และขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว

วิธีขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภท VISA เพื่อทำงาน และขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว

มิถุนายน 7, 2023 | 7564 views

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยและต้องการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ทั้งด้านการทำงานและเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนสามารถทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารสำคัญในการยื่นขอให้ครบถ้วนก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด 

การขอรับ/ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงานในบริษัท, หจก. (รหัส B)

ข้อควรรู้ : อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

 1. แบบ ตม. 86 เฉพาะผู้ที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visa เพื่อขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือ แบบ ตม. 87 เฉพาะผู้ที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยประเภท ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับวีซ่า
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่าย ขนาด 4×6 ซม. หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างทำงานในการขอรับ/ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า (ระบุชื่อบริษัท, ชื่อผู้ยื่นคำขอ,ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและเหตุผลในการขอรับ/ขอเปลี่ยนประเภทเป็น NON-B)
 6. หนังสือรับรองการจ้างตามแบบของกรมการจัดหางาน 
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แบบ พ.ค. 0401)
 9. สำเนา ภพ.20, ภพ.09, ภพ.01, บอจ.5 รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 10. สำเนางบการเงินปีล่าสุด ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร
 11. สำเนา ภ.ง.ด.50 ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากรพร้อมใบเสร็จ
 12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของผู้ยื่นขอ (ต้องผ่านการแปลภาษาอังกฤษ/รับรองจากสถานทูต และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล)
 13. แบบ สตม.4 แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นพยาน
 14. สำเนา ภ.ง.ด.1 ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทย ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับสุดท้าย ต้องผ่านการรับรองจากกรมสรรพากรพร้อมใบเสร็จ
 15. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรม/การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 16. แสดงรูปภาพสีของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานให้เห็นลักษณะของงาน 6-7 ภาพ ถ่ายรูปคู่กับกรรมการและแนบสำเนาบัตรประชาชนกรรมการพร้อมลายเซ็น
 17. หากใน ภ.ง.ด.50  ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ย้อนหลัง 3 เดือน
 18. แผนที่บริษัท
 19. เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการรับรอง และ/หรือ การคัดสำเนาด้วย

เงื่อนไขต้องรู้

 • ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง
 • ต้องแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 พร้อมแสดงหลักฐานใบแจ้งที่พักอาศัย
 • ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า
 • สำเนาเอกสารของบริษัทฯ ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนต้องลงนามและประทับตราบริษัทฯ ทุกหน้า
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้นำเอกสารมาให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ได้ที่ไฟล์ PDF


การแจ้งขออยู่ในประเทศไทยต่อเพื่อท่องเที่ยว ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้ 

1. แบบคำขอ ตม.7 ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง
2. สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า, ตราประทับอนุญาตครั้งสุดท้าย
3. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม. ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่

ที่มา: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Immigration Bureau
รูปโดย: Freepik

Was this article helpful?
YesNo