Home > News & Tips > Service > โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)

มีนาคม 1, 2023 | 521 views

กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ช่วยลดทอดการต้องไปติดต่อในหลายๆ สถานที่ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2569 (5 ปี) โครงการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่อาจชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ไว้ไม่ครบถ้วน สามารถไปชำระในส่วนที่ขาดให้ครบได้ที่กองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร  

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

 • ชำระค่าอากร/ค่าภาษีอื่นๆ ได้ที่กองตรวจสอบอากร โดยไม่ต้องไปปฏิบัติพิธีการตามท่าหรือที่ต่างๆ
 • ได้รับการพิจารณาผ่อนผันการปรับ
 • ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับค่าอากร
 • ได้รับการลดเงินเพิ่มอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่ม ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นกรณีที่ชำระค่าอากรศุลกากรไว้ไม่ครบถ้วน อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 202 แห่ง พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2560
 • ไม่เป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีศุลกากร
 • ไม่มีเจตนาทุจริตหรือปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร หรือนำเข้าสินค้าเป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ตรวจค้น หรือถูกดำเนินคดีในความผิดทางศุลกากรโดยหน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • เมื่อตรวจพบว่าตนเองได้ชำระค่าอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้จัดทำข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นต่อกองตรวจสอบอากร กรมศุลกากร พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1
 • ให้ความร่วมมือกับพนักงานศุลกากรในการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร
 • ชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่นๆ ให้ครบถ้วน

เอกสารสำคัญที่ต้องกรอก 

 • คําร้องขอเข้าโครงการรับชําระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One-Stop Service) กดที่นี่
 • หนังสือมอบอำนาจ กดที่นี่
 • เอกสารแนบหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับชาระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว กดที่นี่ 

ติดต่อยื่นเรื่องที่ : กองตรวจสอบอากร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0 2667 6680
อ่านเพิ่มเติมที่ Customs Care Center

Was this article helpful?
YesNo