Home > News & Tips > Tips > ทำความรู้จัก การประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)

ทำความรู้จัก การประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)

สิงหาคม 15, 2022 | 702 views

แน่นอนว่าการขนส่งสินค้าซึ่งจะต้องใช้การเดินทางเป็นระยะทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลย่อมมีความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาทในการป้องกันความเสียหายของสินค้าจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญก็คือ “การประกันภัยขนส่งสินค้า” ไว้เพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนั่นเอง

การประกันภัยขนส่งสินค้าแบ่งเป็นประเภทไหนบ้าง

  1. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit)

การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น

1. กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด

2. กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย

ระยะเวลาความคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  • แบบกำหนดเวลา (Time Policy)
  • แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy)

การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)

การประกันภัยความเสียหายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นการขนส่งสินค้าด้วยเรือเดินทะเล ซึ่งมีการบรรทุกสินค้าเป็นจำนวนมาก

ประเภทกรมธรรม์ประกันภัย แบ่งตามสินค้านำเข้าและส่งออก (Import/Export)

  1. กรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา C.I.F. และกรมธรรม์สำหรับสินค้านำเข้าในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงงานของผู้ขายจนถึงโรงงานของผู้ซื้อ
  2. กรมธรรม์สำหรับสินค้าส่งออกในราคา F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตั้งแต่เริ่มเดินทางออกจากโรงงานไปจนถึงส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

อ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยในอุตสาหกรรม MICE ได้ที่ https://miceoss.tceb.or.th/security-insurance/insurance/  

Was this article helpful?
YesNo