Home > News & Tips > Covid-19 > ใครมีสิทธิเข้าไทย ‘ไม่ต้องกักตัว’

ใครมีสิทธิเข้าไทย ‘ไม่ต้องกักตัว’

พฤศจิกายน 20, 2021 | 306 views

การเดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ ต้นทางที่กำหนด)

Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442

Was this article helpful?
YesNo