Home > News & Tips > Covid-19 > หลักเกณฑ์-มาตรการ COVID 19 ในสถานประกอบกิจการ ฉบับใหม่ 8 กรกฎาคม เริ่มบังคับใช้

หลักเกณฑ์-มาตรการ COVID 19 ในสถานประกอบกิจการ ฉบับใหม่ 8 กรกฎาคม เริ่มบังคับใช้

กรกฎาคม 22, 2022 | 380 views

มาตรการด้านสุขลักษณะเพื่อป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ/สถานประกอบกิจการ จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ และมาตรการ ด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ดังนี้

 1. ทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการ พื้น ผนัง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร เป็นต้น
 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องจักรเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการประกอบกิจการที่มีการสัมผัสบ่อย หรือสัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลังประกอบกิจการ หรือให้บริการทุกครั้ง
 3. จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ
 4. มีมาตรการเว้นระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม
 5. มีระบบระบายอากาศในอาคารที่ดีและเพียงพอ
 6. จัดให้มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย
 7. จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ
 8. กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี
 9. สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร หรือมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจัดให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
 10. กำกับ ดูแล คัดกรองผู้ปฏิบัติงาน หากพบว่า มีอาการป่วยหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้พิจารณาหยุดปฏิบัติงาน
 11. กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม

กรณีพบการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

 1. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานประกอบกิจการทันที เมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อ
 2. เพิ่มการดูแลระบบระบายอากาศ ถ่ายเทอากาศบริเวณที่พบผู้ติดเชื้อทันที และปรับปรุงระบบระบายอากาศให้ดียิ่งขึ้น
 3. จัดระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานในแผนกที่พบผู้ติดเชื้อ และแผนกที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 4. จัดการมูลฝอยประเภทที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง ในแผนกที่มีผู้ติดเชื้อ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยจัดที่ทิ้งมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ แยกเก็บรวบรวมและทำลายเชื้อโรค โดยใส่ถุงแดงสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

*หากไม่มีถุงแดงต้องมีข้อความ “มูลฝอยติดเชื้อ” ปรากฎบนถุงบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อ และเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

*เพิ่มเติม

หน่วยงาน/สถานประกอบการ ให้พนักงานติดเชื้อโควิด (ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง-มีอาการป่วยเล็กน้อย) กักตัว 7 + 3 วัน กักตัวที่บ้าน 7 วัน และกลับมาทำงาน โดย 3 วันแรก สวมหน้ากากตลอดเวลา งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และเลี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมคนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการต้องประเมินตนเองด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงโรคโควิด-19 ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัยกำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งก่อนการต่อใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีความเสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดูรายละเอียดประกาศฯ ฉบับเต็ม ได้ที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/163/T_0007.PDF

ข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข

Was this article helpful?
YesNo