Home > News & Tips > Knowledge > ถอดบทเรียนความสำเร็จ THAIFEX-World of Food ASIA

ถอดบทเรียนความสำเร็จ THAIFEX-World of Food ASIA

ตุลาคม 24, 2022 | 400 views

กรณีศึกษาการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ งาน THAIFEX-World of Food ASIA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีทางอาหาร การให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

อุปสรรคและความท้าทาย

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม จึงมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบมากมาย เช่น กรมศุลกากร (การนำเข้าสิ่งของเพื่อใช้ในงาน) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (การนำเข้าอาหารและเครื่องดื่ม) กรมการค้าต่างประเทศ (การนำเข้าเมล็ดกาแฟ) กรมวิชาการเกษตร (การนำเข้าเมล็ดกาแฟสด) กรมสรรพสามิต (การนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไวน์) กรมปศุสัตว์ (การนำเข้าเนื้อสัตว์) กรมประมง (การนำเข้าอาหารทะเล)

การดำเนินงาน

  • สสปน. ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมภาคสนาม (JOC – Joint Operating Committee) ขึ้นมา เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดอุปสรรคและสร้างความราบรื่นของการดำเนินงานด้านต่างๆ  ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
    • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรมสรรพสามิต กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการจัดหางาน สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด
    • ได้แก่ บริษัท อจิลิตี้ จำกัด บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัดบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด
  • การจัดช่องทางพิเศษ หรือ “Green Lane” ในการนำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ มาใช้แสดง อำนวยความสะดวกให้ผู้แสดงสินค้านำเข้าได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น
  • การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมงาน ได้ประสานงานกับกรมการจัดหางานเพื่อออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้ที่ขอวีซ่าประเภท Business Visa ภายใน 1 ชั่วโมง
  • จากการประชุมหารือร่วมกันประมาณ 1 เดือนก่อนการจัดงาน กรมศุลกากรและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้คำปรึกษาการดำเนินการเรื่องเอกสาร/แก้ไขปัญหาเอกสารที่ไม่ครบถ้วนแก่ผู้นำเข้าสินค้า ทำให้รับรู้บทบาทของทั้งทางภาครัฐและเอกชน
  • การขนส่งและจราจร มีการหารือร่วมกับสถานีตำรวจภูธร ปากเกร็ด จัดทำประมาณการการไหลของการจราจรในบริเวณพื้นที่การจัดงาน (Predict Traffic Flow) ในระหว่างช่วงแสดงงาน
  • การเดินทาง ได้ประสานงานกับบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด จัดให้มีรถแท็กซี่รองรับในการเดินทางให้ผู้เข้าร่วมงาน

ผลลัพธ์ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกการจัดงาน

THAIFEX 2017 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศุลกากรและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดให้มี Green Lane เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร นับเป็นตัวอย่างการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกด้าน MICE Logistics ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ที่มา : EASE of DOING BUSINESS Thailand MICE Facilitation Report

Was this article helpful?
YesNo