Home > News & Tips > Activity > ชวนเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต T-VER ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ชวนเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต T-VER ช่วยลดภาวะโลกร้อน

มิถุนายน 9, 2023 | 207 views

ทุกวันนี้กล่าวได้ว่าภาวะโลกรวนได้ส่งผลกระทบที่ชัดเจนต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภาวะคลื่นความร้อนรุนแรงกว่าปกติ ฝน 100 ปีที่ก่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบสุดขั้ว ฯลฯ ล้วนเกิดมาจาก Greenhouse Effect ทั้งสิ้น วันนี้หากเราทุกคนร่วมมือกันช่วยลดความรุนแรงดังกล่าวด้วยการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำได้

T-VER หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกในไทยด้วยความสมัครใจ และยังจะนำคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการนี้ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจได้อีกด้วย หากผู้ประกอบการใดต้องการเข้าร่วม T- VER ก็สามารถลงทะเบียนสมัครโครงการนี้ได้


วิธีการขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER (ขึ้นทะเบียนโครงการคาร์บอนเครดิต)

ช่องทางติดต่อ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

Email : ส่งคำขอ/หนังสือ/เอกสารประกอบต่างๆ ผ่านอีเมล์ saraban_tgo@tgo.or.th  หรือ ramo@tgo.or.th

ลงทะเบียนผ่าน Website : https://ghgreduction.tgo.or.th/th/t-ver.html

ข้อควรรู้ : ผู้พัฒนาโครงการที่มีสิทธิยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/นิติบุคคลต่างด้าวต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
  • เป็นกลุ่มบุคคล/คณะบุคคลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ หรือมีหนังสือการจัดตั้ง
  • เป็นบุคคลธรรมดา และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบที่ใช้

  1. ใบคำขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ฉบับจริง 1 ฉบับ
  2. เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD) ฉบับจริง 1 ฉบับ
  3. รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation Report) ฉบับจริง 1 ฉบับ
  4. รายงานผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit Report ) ฉบับจริง 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือการจัดตั้งกลุ่มบุคคล/คณะบุคคล/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ/สำเนา 1 ชุด
  6. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่บันทึกข้อมูลโครงการทั้งหมด ฉบับจริง 1 ชุด/สำเนา 1 ชุด
  7. เอกสารอื่นๆ ฉบับจริง 1 ชุด/สำเนา 1 ชุด เช่น รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment Report: ESA) ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้

ค่าธรรมเนียม : โครงการเดี่ยว (Single Project) หรือโครงการแบบควบรวม (Bundling Projects)  3,000 บาท/โครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : กลไกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)
รูปโดย : Freepik

Was this article helpful?
YesNo

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง