Home > News & Tips > Service > สิทธิยกเว้นอากร ของนำเข้าเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ

สิทธิยกเว้นอากร ของนำเข้าเพื่อการประชุมระหว่างประเทศ

เมษายน 19, 2023 | 506 views

“MICE” หรือ อุตสาหกรรมไมซ์  เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการจัดงานทางธุรกิจและเกี่ยวข้องกับการประชุมบริษัท/สมาคม รวมทั้งงานอีเวนท์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับองค์กร ภูมิภาค ไปจนถึงระดับนานาชาติ

ความหมายของตัวอักษร M = Meetings คือ การประชุมสัมมนา หากเป็นการประชุมในระดับองค์กรขั้นตอนดำเนินงานคงไม่ยุ่งยากเหมือนกับการจัดประชุมระหว่างประเทศที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับหลายๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะกรมศุลกากร เพราะอาจจะมีสิ่งของและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบในการประชุมนั้นๆ  

กรมศุลกากรจึงกำหนดสิทธิประโยชน์เรื่องนี้รองรับไว้ในกฎหมายการยกเว้นอากรตามภาค 4 ว่าด้วย “ประเภท 17 ภาค 4 สิทธิของนำเข้ามาสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ” ให้ยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

  • เป็นของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย หรือของรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยได้รับรอง หรือโดยหน่วยงานของเอกชนที่การประชุมนั้น เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางสังคม หรือทางเทคโนโลยีของประเทศ
  • เป็นของจำเป็นที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ แฟ้มเอกสาร เอกสาร สื่อบันทึกข้อมูล แบบพิมพ์ ของที่ระลึกที่มีมูลค่าแต่ละชิ้นเพียงเล็กน้อย เป็นต้น ซึ่งของต้องจัดทำจนเห็นได้ว่าเป็นของที่นำเข้าเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
  • เป็นของซึ่งเตรียมมาโดยเฉพาะสำหรับใช้หมดสิ้นไปในการประชุม เช่น วัสดุที่ใช้ในการแสดงหรือทดลองประกอบการประชุม และมีปริมาณพอสมควร
  • ของอื่น ๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ (2) และ (3) ต้องส่งกลับออกไปภายใน 3 เดือนนับแต่วันนำเข้า โดยผู้นำของเข้าต้องทำสัญญาไว้ต่อกรมศุลกากรตามเงื่อนไขที่กำหนด

ให้ผู้ได้รับยกเว้นอากรจัดทำและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า โดยระบุค่าดังนี้

  • การสำแดงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าให้สำแดงตรงกับชนิดของของที่นำเข้า
  • ระบุ Import Tariff = 17PART4 ของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
  • ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะนำเข้า
  • อัตราอากร ใช้ Tariff Code และ Tariff Sequence
  • อากร ยกเว้น (บันทึก Exemption Rate = 100%)
  • VAT ยกเว้น (บันทึก Exemption Rate = 100%)

ที่มา : กรมศุลกากร และ

https://ecs-support.github.io/knowledge-center/customs-clearance/docs/import/import-guide/part-4/

รูปภาพโดย: rawpixel

Was this article helpful?
YesNo