Home > News & Tips > News update > เกณฑ์ใหม่จากสรรพากร ! นำรายได้จากต่างประเทศ เข้าไทยปีไหน เสียภาษีปีนั้น เริ่มมีผล 1 ม.ค. 67

เกณฑ์ใหม่จากสรรพากร ! นำรายได้จากต่างประเทศ เข้าไทยปีไหน เสียภาษีปีนั้น เริ่มมีผล 1 ม.ค. 67

กันยายน 19, 2023 | 21745 views

สรรพากรออกประกาศล่าสุด เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่เรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มีเงินได้จากต่างประเทศ และนำเข้ามาในประเทศไทย เข้าไทยปีไหน ให้เสียภาษีปีนั้น ! ถือเป็นการยกเลิกเกณฑ์เดิมที่เคยใช้มายาวนานถึง  37 ปี โดยเกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เราได้รวบยอดใจความสำคัญของคำสั่งฉบับล่าสุดจากสรรพากร ที่ ป.161/2566 มาไว้ที่นี่แล้ว

  • เกณฑ์ใหม่ ว่าด้วยการเสียภาษีเงินจากต่างประเทศ ตามหลักถิ่นที่อยู่ ระบุไว้ว่า เป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทย 180 วันในปีปฏิทินเดียวกัน (ปีภาษี) มีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ และนำรายได้จากต่างประเทศนั้นเข้าในประเทศไทย ไม่ว่ารายได้นั้นจะนำเข้ามาในปีภาษีเดียวกันกับปีที่มีรายได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากนำรายได้จากต่างประเทศนั้นเข้ามาในประเทศไทย ให้นำมายื่นภาษีปีนั้น
  • รายได้จากต่างประเทศ หมายถึง รายได้ที่เป็นได้ทั้งที่เกิดจากหน้าที่งานในต่างประเทศ หรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศ เช่น ค่าจ้างจากงานที่ทำในต่างประเทศ กำไรจากการขายทรัพย์สินในต่างประเทศ เงินปันผลจากหุ้นจากต่างประเทศ ดอกเบี้ยจากต่างประเทศ ค่าลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ เป็นต้น
  • ยกเลิกเกณฑ์เดิมที่เคยใช้มายาวนาน 37 ปี สำหรับเกณฑ์ใหม่นี้ เป็นการยกเลิกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ กค. 0802/696 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ที่เคยวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากเป็นเงินได้จากต่างประเทศที่นำเข้ามาคนละปีภาษีกับปีที่มีรายได้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมายื่นภาษีซ้ำ เพราะถือว่าเป็นการนำเข้ามาคนละปีภาษีกัน
  • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 มีผลสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากต่างประเทศแล้วนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป แต่ถ้าคุณไม่มีรายได้จากต่างประเทศที่นำเข้ามาในประเทศไทยเลย คำสั่งฉบับนี้จะไม่มีผลใดๆ
  • กรณียกเว้น หากผู้เสียภาษีอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วันในปีภาษีที่นำเงินได้จากต่างประเทศเข้ามา จะยังได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินดังกล่าวมายื่นภาษีในไทย แม้ว่าปีนั้นจะได้นำเงินได้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้เสียภาษีอาจได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาภาษีซ้อน หากประเทศไทยมีข้อตกลงกับรัฐบาลของบางประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เสียภาษีนำเงินได้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องนำมายื่นภาษีซ้ำอีก แม้ว่าตนจะอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วันในปีภาษีนั้นแล้วก็ตาม

หมายเหตุ : *ปีปฏิทิน นับตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของปีนั้น

Was this article helpful?
YesNo