อุตสาหกรรมไมซ์คือแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแม่และเด็กเติบโตได้ ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า การประชุมเชิงวิชาการต่างๆ และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สินค้าบางชนิดจะต้องมีการขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน จึงจะสามารถนำเข้าได้

1

ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติ พิธีการศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

ข้อควรรู้

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหากของมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย ไม่เกิน 1,500 บาท และไม่เป็นของต้องห้าม หรือต้องกำกัดตามกฎหมาย

รู้จักระบบ NSW (National Single Window)

นอกจากการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับศุลากรแล้ว ในการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ สำหรับบางหน่วยงาน สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบ NSW (National Single Window) ได้เลย โดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ NSW กับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตเสียก่อน เพื่อรับรหัสการใช้งาน จึงจะสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้


2

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และยื่นขอใบอนุญาต

หากผลิตภัณฑ์เป็น “สินค้าทั่วไป” สามารถข้ามขั้นตอนนี้ เพื่อไปยังขั้นตอนตอนพิธีการนำเข้า-ส่งออกได้ แต่ถ้าหาก ผลิตภัณฑ์เป็นประเภท “ของต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรองในการนำเข้า-ส่งออก” ต้องยื่นขอใบอนุญาต/ใบรับรองใน การนำเข้า-ส่งออกกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำมาใช้ประกอบในพิธีการนำเข้าส่งออกของกรมศุลกากร

สามารถตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดแบบคำขอ ศึกษารายละเอียดขั้นตอน และเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)


3

พิธีการศุลกากรนำเข้า

สามารถเลือกศึกษาพิธีการศุลกากรนำเข้าเพิ่มเติม


4

การส่งของกลับออกไป

สามารถศึกษาวิธีการส่งของกลับออกไป

Was this article helpful?
YesNo