Home > News & Tips > Customs > อัญมณี นำเข้าแบบไหน ที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร

อัญมณี นำเข้าแบบไหน ที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร

กรกฎาคม 17, 2023 | 967 views

ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับหรือ Jewelry จะต้องมีการนำเข้าอัญมณีหลากหลายประเภทเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัสดุประกอบขึ้นเป็นเครื่องประดับในแต่ละชิ้น ซึ่งบางชนิดไม่ได้มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยหรือมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องมีการนำเข้ามาจากที่อื่นๆ

มาดูกันว่าอัญมณีแบบไหนที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร และต้องมีเงื่อนไขสำคัญอะไรบ้าง

ขอบข่ายชนิดของอัญมณี

  • เพชร พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก ไข่มุก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับ/ของใช้
  • สิ่งทำเทียมวัตถุที่กล่าวมาข้างต้นหรือที่ทำขึ้นใหม่ เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนหรือของรูปพรรณ เพื่อใช้ในการผลิตอัญมณีที่เป็นเครื่องประดับ/ของใช้
  • ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม เฉพาะที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นของรูปพรรณ

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะได้รับการยกเว้น VAT

  1. เป็นสมาชิกสมาคมอัญมณีสมาคมใดสมาคมหนึ่ง/เป็นสมาชิกหอการค้าไทย/เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2. มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ
  3. ได้แจ้งการประกอบกิจการต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจ้งการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงิน และพาลาเดียม โดยต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบ ภ.พ.01.5  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่

เกร็ดสำคัญควรรู้

  • ในเวลาที่ยื่นใบขนสินค้าเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ โดยในใบขนสินค้าขาเข้า ต้องระบุรายการดังนี้
  • ชื่อ ที่อยู่ผู้นำเข้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ประเภท ชนิด ปริมาณ น้ำหนักต่อหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยของสินค้าที่นำเข้า
  • ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่นำเข้า ทั้งสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมกันในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

อ่านรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rd.go.th/15761.html
ที่มา : กรมสรรพากร
รูปโดย : Sabrianna

Was this article helpful?
YesNo