Home > News & Tips > Knowledge > สิ่งที่ต้องเตรียมและขั้นตอนในการขอคัดประวัติ e-Passport 

สิ่งที่ต้องเตรียมและขั้นตอนในการขอคัดประวัติ e-Passport 

กรกฎาคม 7, 2023 | 10006 views

หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตทั้งหมดเช่นว่าเคยมีกี่เล่ม ทำกี่ครั้ง หรือประวัติเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตหาย วันหมดอายุ ฯลฯ ในประวัติ e-Passport จะมีรายละเอียดรายงานไว้ทั้งหมด 

การขอคัดประวัติหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทำได้ไม่ยากหากเตรียมเอกสารครบถ้วนและทราบขั้นตอนล่วงหน้า ก็จะใช้เวลาประมาณ 1-4 วันเป็นอย่างช้า มาดูกันว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้าง 

ทำที่ไหน 

กรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 02 981 7260


เตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ

2. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน

• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ 

• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ 

• หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

• สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้มอบอำนาจ และใช้สูติบัตรฉบับจริงของผู้เยาว์ 

3. สูติบัตรฉบับจริง 1 ฉบับ สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี

4. ค่าธรรมเนียม 100 บาท


ขั้นตอน

ควรรู้ การยื่นขอคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ต้องกรอกข้อมูลในใบคำร้องนิติกรณ์ พร้อมยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงทุกครั้ง

1. ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

2. ชำระค่าธรรมเนียม

3. เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบประวัติการมีหนังสือเดินทาง และจัดทำเอกสารรายละเอียดประวัติข้อมูลหนังสือเดินทาง (ใช้เวลา 2 วัน) และส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง (ใช้เวลาราว 2 วัน)

4. รับเอกสาร 

ที่มา : กรมการกงสุล และ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ  https://info.go.th/

Was this article helpful?
YesNo