Home > News & Tips > Service > เงื่อนไขที่ควรรู้ของ Customs Bond หรือบริการรับฝากของติดตัวผู้โดยสาร

เงื่อนไขที่ควรรู้ของ Customs Bond หรือบริการรับฝากของติดตัวผู้โดยสาร

กรกฎาคม 20, 2023 | 532 views

หากต้องเรียกเป็นภาษาทางการ “การรับฝากของไว้ในอารักขาของศุลกากร” หรือ Customs Bond ก็คือบริการรับฝากของในกรณีที่ผู้โดยสารจะเดินทางไปประเทศที่สามโดยแวะพักในประเทศไทยชั่วคราว และไม่ต้องการจะนำของนั้นผ่านด่านศุลกากรเข้ามาในประเทศไทย ก็สามารถที่จะฝากของเพื่อรักษาไว้ในคลังเก็บรักษาศุลกากร ฝ่ายบริการผู้โดยสาร (Customs Bond) ได้

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ผู้ฝากจะต้องมีบัตรโดยสาร (Booking) ในขณะที่นำฝาก
  • ไม่เป็นของต้องห้ามหรือของต้องห้ามนำผ่านประเทศ
  • ผู้ฝากไม่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือเตรียมการเพื่อลักลอบหนีศุลกากร
  • รับฝากให้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน
  • มีค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา

ค่าธรรมเนียมในการรับฝาก

  • น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. 40 บาท / วัน
  • น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. 80 บาท / วัน
  • น้ำหนักเกิน 40 กก. 150 บาท / วัน

*หมายเหตุ เศษของวันนับเป็น 1 วัน

การฝากของ Customs Bond จะฝากได้ในกรณีใดบ้าง

  • การฝากเพื่อรอปฏิบัติพิธีการในภายหลัง
  • การฝากโดยเห็นหีบห่อของผู้โดยสารเดินทางผ่าน

ที่มา : กรมศุลกากร

Was this article helpful?
YesNo