Home > News & Tips > Knowledge > ชวนไปทำความรู้จัก Certificate of Origin หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ชวนไปทำความรู้จัก Certificate of Origin หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

พฤษภาคม 12, 2023 | 1655 views

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin เป็นเอกสารสำคัญอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตส่งออกหรือนำเข้าสินค้าต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ ใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ระบุไว้ในเอกสารมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใด และมีประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรจากประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาดการค้าและสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาได้อีกด้วย หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามีอยู่ 2 ประเภท คือ

 1. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
 2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

(1.) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร : ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ 8 ชนิด คือ

 1. Certificate of Origin Form A ใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรทั่วไป
  โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ GSP
 2. Registered Exporter: REX ระบบรับรองตนเองของผู้ส่งออกภายใต้ระบบ GSP สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์
  ที่เปลี่ยนวิธีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากหนังสือรับรองฯ Form A มาเป็น REX system
 3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ จี.เอส.ที.พี.
  ใช้ขอรับสิทธิพิเศษภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนา
  43 ประเทศที่ลงนามให้สัตยาบันข้อตกลง
 4. Certificate of Origin Form D ใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade
  In Goods Agreement: ATIGA)
 5. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ
 6. Certificate in Regard to Certain Handicraft Products
  สำหรับสินค้าหัตถกรรมไปยังสหภาพยุโรปตามรายการที่กำหนดไว้
 7. Certificate Relating to Silk or Cotton Handloom Products สำหรับสินค้าผ้าไหม
  และผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือตามระเบียบการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรปซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า
 8. Certificate of Origin Handicraft Or Handloom Products สำหรับการส่งออกสินค้าหัตถกรรมภายใต้สิทธิพิเศษฯ ไปยังประเทศญี่ปุ่นและแคนาดา

(2.) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร : ออกให้เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุไว้มีถิ่นกำเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง หรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้นไม่สามารถใช้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ได้แก่

 • Certificate of Origin: Form C/O ทั่วไป
 • หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
  และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไปยังเม็กซิโก (ANEXO III)
 • หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าที่ได้รับโควตาในการนำเข้าสหภาพยุโรป (Certificate of Origin for Imports of Products Subject to Special non-preferential Import Arrangements into the Enropern Unfor)

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รูปโดย: Freepik

Was this article helpful?
YesNo