Home > News & Tips > Customs > A.T.A CARNET การนำเข้าส่งออกชั่วคราว อีกทางเลือกของผู้จัดงาน MICE 

A.T.A CARNET การนำเข้าส่งออกชั่วคราว อีกทางเลือกของผู้จัดงาน MICE 

สิงหาคม 29, 2022 | 1894 views

A.T.A. CARNET นับเป็นความสะดวกของพิธีการทางศุลกากรที่ทำให้การนำเข้าส่งออกสินค้าเพื่อจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการหรือการประชุม ทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เรียกว่าถือเอกสารชุดเดียวก็ไร้กังวลไปได้มาก แต่ทั้งนี้การนำเข้าส่งออกดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในอนุสัญญา A.T.A. CARNET ตั้งเอาไว้เช่นกัน

รู้จัก A.T.A. CARNET

 • A.T.A. CARNET หรือ เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ คือเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดนควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา A.T.A. CARNET 
 • ประเทศที่จะใช้วิธีการนำเข้าส่งออกชั่วคราว A.T.A. CARNET ได้จะต้องเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันที่ทั้งสิ้น 79 ประเทศทั่วโลก ดูประเทศสมาชิกปี 2565 ได้ที่ลิงค์นี้
 • สำหรับประเทศไทยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดที่  https://www.thaichamber.org/service/ATA-CARNET 
 • เอกสาร A.T.A. CARNET มีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ระยะเวลาในการส่งสินค้ากลับออกจากประเทศปลายทางขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศนั้นๆ เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้สินค้าอยู่ในประเทศได้นานเท่าใด

เงื่อนไขควรรู้ในการใช้ระบบ A.T.A. CARNET

 • สินค้าที่นำออกไปชั่วคราวจะต้องนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่างแต่ประการใด ภายใต้วัตถุประสงค์ตามอนุสัญญา A.T.A. CARNET ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก คือ
  • ตัวอย่างสินค้า
  • ร่วมงานแสดงสินค้า นิทรรศการหรือการประชุม
  • อุปกรณ์วิชาชีพ เช่น กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น
  • อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
 • เป็นสินค้าที่ส่งไปยังประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา A.T.A. CARNET (Contracting Party)
 • ไม่เป็นสินค้าที่นำเข้าไปเพื่อใช้ในการผลิตหรือซ่อมแซม (ควรใช้ใบสุทธินำกลับ ภาค 4)
 • ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แผ่นพับโฆษณา สีทาตกแต่งคูหา เป็นต้น
 • ไม่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหรี่ และน้ำมันเชื้อเพลิง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://miceoss.tceb.or.th/logistics-goods/customs/ata-carnet-import/ 

Was this article helpful?
YesNo