Home > News & Tips > News update > ทำความรู้จักค่าเหยียบแผ่นดิน (Tourist Tax) ของประเทศไทย

ทำความรู้จักค่าเหยียบแผ่นดิน (Tourist Tax) ของประเทศไทย

เมษายน 24, 2023 | 641 views

สำหรับบางคนที่ต้องเดินทางไปทั่วโลกบ่อยๆ อาจคุ้นชินกับคำว่า Tourist Tax หรือค่าเหยียบแผ่นดิน ที่หลายประเทศเรียกเก็บภาษีประเภทนี้อยู่บ้างแล้ว แต่สำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังจะเริ่มให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมชนิดนี้ขึ้นในปี 2566 เป็นครั้งแรก มาทำความรู้จักกันว่า Tourist Tax ของประเทศไทยจะจัดเก็บอย่างไร เพื่ออะไร และเริ่มต้นเมื่อไหร่ 

 • ค่าเหยียบแผ่นดิน หรือ ภาษีนักท่องเที่ยว ก็คือค่าบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย 
 • คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
 • อัตราการจัดเก็บแบ่งออกเป็น
  • สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศ 300 บาท/คน/ครั้ง 
  • สำหรับผู้เดินทางเข้าช่องทางทางบกและน้ำ 150 บาท/คน/ครั้ง
 • ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ
  • ผู้ถือหนังสือเดินทางเพื่อการทูต กงสุล หรือการปฏิบัติราชการ (Diplomatic or Official Passport) 
  • ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทย (Work Permit) หรือหนังสืออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด 
  • ผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) 
  • ทารกและเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  
  • บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ท.ท.ช. กำหนด
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะปรับปรุงกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจลงตรา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ออกตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยกำหนดให้ใช้หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นเอกสารประกอบการอนุญาตเข้าเมืองและให้ สตม. เป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเข้าเมือง
 • รายได้จากภาษีนักท่องเที่ยวจะถูกนำไปใส่ในกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง) โดยมีสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนำไปพัฒนาภารกิจด้านการท่องเที่ยว ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดูแลนักท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ  การจัดให้มีประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวในไทย
 • ปัจจุบันมี 40 กว่าประเทศทั่วโลกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เก็บค่าธรรมเนียมแล้วมีสวัสดิการคืนแก่นักท่องเที่ยวผ่านประกันอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการส่งศพกลับประเทศ เพื่อดูแล ช่วยเหลือ เยียวยานักท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
รูปโดย: Freepik

Was this article helpful?
YesNo